دلايل برتري آلوئه ورا نسبت به ساير كشت ها

دلايل برتري آلوئه ورا نسبت به ساير كشت ها

دلايل برتري آلوئه ورا نسبت به ساير كشت ها

  •  ­آلوئه ورا گياهی است شش ساله.بدین معنی که با کشت آن بمدت شش سال شما را از کاشت مجدد و کارها و هزینه های جانبی از جمله تسطيح زمين و سایر امور بی نياز می کند.
  •  آلوئه ورا بر خلاف سایر کشت ها نياز به نگهداری خاصی ندارد بطوریکه شما با داشتن حداکثر یک کارگر ميتوانيد به راحتی کشت خود را مدیریت کنيد.
  •  ­با توجه به دامنه مقاومت بالای آلوئه ورا نسبت به شرایط و تغييرات محيطی هزینه نگهداری آن از تمامی کشت های موجود  کمتر است.از آنجایکه آلوئه نسبت به تمامی آفات٬بيماریها و عوامل بيماری زا تا حد بسيار زیادی مقاوم است لذا شما را از لحاظ مصرف سموم شيميایی و هزینه های آن بی نياز ميکند بطوریکه شما کشتی تماما ارگانيک خواهيد داشت.
  •  ­آلوئه ورا را ميتوان در تمامی زمين ها کشت کرد و خاک هایی که بدليل کشت سایر محصولات شور و یا فقير شده اند نيز ميتوانند کاندید خوبی برای کشت آلوئه ورا باشند.توقع آلوئه ورا در هنگام کشت بسيار پایين ميباشد بطوریکه شما از مصرف کود های شيميایی نيز بی نياز خواهيد بود.
  •  ­از آنجایيکه آلوئه ورا تا دمای صفر درجه را تحمل ميکند لذا هزینه های جانبی شما از لحاظ مصرف سوخت جهت گرم نمودن محيط گلخانه را به ميزان قابل توجهی بسيار کاهش ميدهد.
  •  ­یکی از مهم ترین خصوصيات این گياه مقاومت بالای آن در شرایط حاد خشکی و نياز پایين آنبه آب ميباشد٬ بنحویکه در صورت وجود مشکل خاص و عدم امکان آبياری حتی به ميزان 3 ماه و بيشتر گياه از بين نرفته و با استفاده از منابع غذایی و آبی موجود در خود این شرایط را تحمل نموده بطوریکه با آبياری مجدد گياه به حالت اوليه باز گشته و شروع به رشد ميکند.بطور کلی این گياه در اوج گرمای تابستان(بسته به نوع خاک و محصول هدف)بين 7­14 روز یکبار و در زمستان 30­60 روز یکبار آبياری ميگردد و از این لحاظ جهت کشت در مناطقی که با محدودیت آب مواجه هستند کاندید بسار مناسبی ميباشد.
  •  ­آلوئه ورا محدودیت برداشت ندارد٬بدین معنی که شما در هر زمان که بخواهيد ميتوانيد از آن برداشت نمایيد و تاخير در عدم برداشت حتی به ميزان 2 سال خللی در کيفيت ویا بازار پسندی محصول وارد نميکند.
  •  ­در هنگام برداشت آلوئه ورا علاوه بر اینکه شما تناژ بالایی برگ با کيفيت دارید ميزان بسيار زیادی پاجوش جهت فروش ویا توسعه کشت خود خواهيد داشت بطوریکه از خرید پاجوش بصورت کامل بی نياز خواهيد شد.
    توجيه اقتصادی آلوئه ورا نسبت به سایر کشت ها بدليل هزینه های توليد٬نگهداری وسایرهزینه های جانبی بسيار پایين و مقرون بصرفه بوده و شما کشتی بسيار آسان٬بی درد سر و دغدغه و بسيار مقاوم به شرایط محيطی خواهيد داشت.